Why you should choose Atlassian Cloud

Why you should choose Atlassian Cloud

Atlassian Cloud provides a range of products, including Jira Software, Jira Service Management, Confluence, and Bitbucket. Jira is a powerful project management tool that helps teams track and manage tasks, bugs, and issues. Confluence is a knowledge management and collaboration tool that helps teams create, share, and organize content. Bitbucket is a version control system that helps teams manage their code repositories. Trello is a project management tool that provides an easy-to-use, visual interface for organizing tasks and projects. These products can be used together or separately, depending on the needs of the team.

What is Atlassian Cloud?

Atlassian Cloud is a cloud-based software development tool that provides a range of project management and collaboration features to help teams work together more effectively. As more companies move their operations to the cloud, Atlassian Cloud has become increasingly popular due to its ease of use, flexibility, and powerful features.

Atlassian Cloud provides a range of products, including Jira Software, Jira Service Management, Confluence, and Bitbucket. Jira is a powerful project management tool that helps teams track and manage tasks, bugs, and issues. Confluence is a knowledge management and collaboration tool that helps teams create, share, and organize content. Bitbucket is a version control system that helps teams manage their code repositories. These products can be used together or separately, depending on the needs of the team.

Key features of Atlassian Cloud Products

Jira Software Cloud

Powerful project management tool that helps teams track and manage tasks, bugs, and issues in a cloud-based environment. It is one of the many products offered by Atlassian Cloud, a suite of software development tools designed to help teams collaborate more effectively and streamline their operations.

Jira Software can help you with:

 • Customizable workflows
 • Agile project management
 • Collaboration and communication
 • Integrations and plugins
 • Security and compliance

Jira Service Management Cloud

Cloud-based service desk software that enables teams to manage and resolve IT service requests and incidents more efficiently. It is a product offered by Atlassian Cloud, a suite of software development tools designed to help teams collaborate more effectively and streamline their operations. Here are a few key features of Jira Service Management Cloud.

 • ITIL compliance
 • Customizable workflows
 • Self-service portal
 • SLA management
 • Integrations and plugins

Confluence Cloud

Cloud-based collaboration tool that enables teams to create, organize, and share content in a central location. It is one of the many products offered by Atlassian Cloud, a suite of software development tools designed to help teams collaborate more effectively and streamline their operations. Here are a few key features of Confluence Cloud.

 • Content creation and organization
 • Collaboration and communication
 • Integration with other tools
 • Customization and extensibility
 • Security and compliance

Bitbucket Cloud

Cloud-based code hosting and collaboration platform that enables teams to manage their code repositories and collaborate on software projects. It is one of the many products offered by Atlassian Cloud, a suite of software development tools designed to help teams collaborate more effectively and streamline their operations. Here are a few key features of Bitbucket Cloud.

 • Code hosting and version control
 • Collaboration and code review
 • Integration with other tools
 • Customization and extensibility
 • Security and compliance

Here are the most important facts about Atlassian Cloud:

Easy to use

One of the biggest advantages of Atlassian Cloud is that it is easy to use. The platform provides a user-friendly interface that makes it easy to navigate and access the features you need. This means that your team can get up and running quickly and start collaborating on projects right away.

Collaboration and Communication

One of the key strengths of Atlassian Cloud is its focus on collaboration and communication. The suite provides a range of features designed to help teams work together more effectively, including comments, feedback, and real-time collaboration. For example, in Jira Software, teams can leave comments on tickets, attach files, and use @mentions to notify team members of important updates. In Confluence, teams can create and edit pages in real time, leave comments, and share feedback. And in Bitbucket, teams can leave comments on code changes, track issues, and share feedback. These features help teams to stay connected and up-to-date on changes to their projects, and to work together more efficiently.

Scalability and Flexibility

Atlassian Cloud is designed to scale with your team’s needs, whether you’re a small startup or a large enterprise. The suite provides flexible pricing options and allows you to add or remove users and tools as your needs change over time. This means that you can grow your software development operations without having to worry about outgrowing your tools.

Security and Compliance

Security and compliance are critical considerations for any software development team. Atlassian Cloud provides strong security and compliance features that help to protect your data and ensure regulatory compliance. All of the tools in the suite are SOC 2 compliant, ISO 27001 certified, and meet a range of other industry standards. They also provide robust access controls and data encryption to ensure that your data is secure and protected at all times.

Customization and Extensibility

Atlassian Cloud provides a range of customization and extensibility options, allowing teams to tailor their instances to meet their specific needs. For example, teams can add custom fields to Jira Software, create custom workflows in Bitbucket, and add macros and add-ons to Confluence. This flexibility means that teams can configure their Atlassian Cloud instances to work the way they want, without having to compromise on functionality.

Automatic updates and backups

One of the benefits of using Atlassian Cloud is that it provides automatic updates and backups. This means that teams always have access to the latest features and bug fixes and that their data is protected in the event of an outage or other disaster.

Integration with Other Tools

Another key advantage of Atlassian Cloud is its seamless integration with other tools. The suite integrates with a range of third-party tools, such as Slack, Microsoft Teams, and AWS CodePipeline, as well as with other Atlassian tools, such as Jira Service Management and Trello. This means that teams can use Atlassian Cloud to manage their software development projects in the context of their larger operations and to streamline their workflows by automating repetitive tasks. For example, teams can use Jira Software to track issues and bugs, and then integrate with Bitbucket to automatically link issues to code changes.

Easy access and collaboration from anywhere

Atlassian Cloud provides easy access and collaboration from anywhere. This means that teams can work together from anywhere in the world, as long as they have an internet connection. The platform also provides a range of integrations with other tools, such as Slack and Microsoft Teams, making it easy for teams to work together seamlessly.

Customer Support

Finally, Atlassian Cloud provides exceptional customer support, with a range of resources designed to help teams get the most out of the suite. Atlassian’s documentation and training materials are comprehensive and easy to follow, and the company provides dedicated support teams to help with technical issues and questions.

In conclusion, Atlassian Cloud is a suite of cloud-based software development tools that provides a range of collaboration and communication features, integration with other tools, customization and extensibility options, strong security and compliance features, scalability and flexibility, and exceptional customer support. These features make Atlassian Cloud an ideal choice for teams that want to collaborate more effectively, streamline their workflows, and ensure the security and protection of their data. Whether you’re a small startup or a large enterprise, Atlassian Cloud provides the tools you need to build and deliver great software.

2024-05-10

Wytworzenie w Jira procesu akceptacji raportów czasu pracy

Projekt został zrealizowany w odpowiedzi na potrzeby klienta z branży telekomunikacyjnej. Firma T-Mobile posiadała rozbudowaną i zróżnicowaną strukturę IT. Klient korzystał z różnych form zatrudnienia pracowników od umów o pracę, przez umowy B2B, po współpracę z firmami outsourcingowymi. Struktura organizacyjna klienta opierała się na zespołach dziedzinowych, tzw. tribe'ach, takich jak analitycy czy developerzy. Członkowie zespołów dziedzinowych angażowani byli nie tylko w wewnętrzne, ale i w zewnętrzne projekty, często kilka w jednym czasie. W ten sposób tworzono oddzielne zespoły projektowe z dodatkową hierarchią zlecania i odbierania prac. 
2024-05-10

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” – Wdrożenie usprawnień w zarządzaniu projektami i inicjatywami 

Głównym wyzwaniem dla TUW „TUW” była konieczność zbudowania wsparcia narzędziowego, które zapewniłoby pełną audytowalność działań w procesie wyboru tematów do realizacji i zarządzania nimi.  
2024-05-10

Wdrożenie systemu IdM PASK w PayPo  

Systemowe zarządzanie dostępem (z ang. access management) to kluczowy obszar, na który muszą zwrócić uwagę organizacje z branży technologii finansowych, takie jak PayPo. Firmy przetwarzające dane osobowe pracowników, kontrahentów i klientów muszą zagwarantować, że ich technologie zarządzania tożsamością i dostępem zapewniają odpowiedni poziom ochrony. Takie zadanie jest niezwykle trudne lub wręcz niemożliwe do realizacji bez odpowiednich narzędzi IdM/IAM. 
Why you should choose Atlassian Cloud
Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić Twoje doświadczenia. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na naszą Politykę ochrony danych.
Czytaj więcej