Klauzula informacyjna dla pracowników/współpracowników naszych klientów oraz osób reprezentujących naszych klientów.

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:  

1. Administrator danych  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniteam Sp. z o.o. (dalej Uniteam)z siedzibą w Warszawie, przy Al. K. Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000332156, NIP 521-353-71-23, REGON 141951128, o kapitale zakładowym w wysokości 60 000,00 zł, opłaconym w całości.  
 

2. Kontakt  

kontakt@uniteam.pl  
 

3. Kategorie danych osobowych 

Uniteam przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: Imię, Nazwisko, stanowisko, adres e-mail, nr telefonu.  
 

4. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne 

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Uniteam w następujących celach:  
 

 • przygotowania, zawarcia i realizacji Umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem RODO”,  
 • ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przez ewentualnymi roszczeniami drugiej Strony w związku z Umową, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO. 
 
5. Udostępnienie danych osobowych

Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Uniteam:  

 • podmiotom i organom, którym Uniteam jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,  
 • podmiotom współpracującym z Uniteam, w celu wykonania Umowy.  
 
6. Okres przechowywania danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:  

 • obowiązywania Umowy zawartej z Uniteam, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Uniteam wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,  
 • niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Uniteam w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Uniteam, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 
 
7. Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem przez Uniteam Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:  

 • prawo dostępu do danych osobowych,  
 • prawo do sprostowania danych osobowych,   
 • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),  
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,  
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.   
 
8. Źródło pochodzenia danych

Pani/Pana dane osobowe pochodzą od Pani/Pana pracodawcy lub podmiotu, z którym Pani/Pan współpracuje i w imieniu którego Pani/Pan działa w związku z zawarciem lub realizacją zawartej przez Uniteam umowy. 

 
9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.