Migration from Server to Cloud

Migration from Server to Cloud

Atlassian, the software development company behind popular products such as Jira, Confluence, and Bitbucket, announced in 2020 that it would no longer support its Server product line. This means that businesses using Server products need to migrate to Atlassian Cloud to continue receiving updates and support. Migrating from Atlassian Server to Atlassian Cloud can seem daunting, but it doesn't have to be. In this article, we'll discuss the reasons for migrating, the migration process, and some tips for a successful migration.

Introduction

Atlassian, the software development company behind popular products such as Jira, Confluence, and Bitbucket, announced in 2020 that it would no longer support its Server product line. This means that businesses using Server products need to migrate to Atlassian Cloud or Data Center (on-premise) to continue receiving updates and support.

Migrating from Atlassian Server to Atlassian Cloud can seem daunting, but it doesn’t have to be. In this article, we’ll discuss the reasons for migrating, the migration process, and some tips for a successful migration.

Reasons for migrating

There are several reasons why businesses should consider migrating from Atlassian Server to Atlassian Cloud:

 • End of support: As mentioned earlier, Atlassian has announce
 • This means that businesses using Server products need to migrate to Atlassian
 • Cloud
 • d that it will no longer support its Server product line after February 2024. This means that businesses using Server products will no longer receive updates, bug fixes, or security patches.
 • Cost savings: Migrating to Atlassian Cloud can lead to significant cost savings for businesses. With Atlassian Cloud, there are no upfront costs for servers or maintenance. Businesses only pay for what they use on a monthly or annual basis.
 • Accessibility: Atlassian Cloud can be accessed from anywhere, making it a more flexible option than Atlassian Server. This is especially important for businesses with remote teams or employees who work from different locations.
 • Scalability: Atlassian Cloud is fully scalable, which means that businesses can easily scale up or down their infrastructure as their needs change. This is particularly beneficial for growing businesses that need to add or remove users or resources quickly.
 • Security: Atlassian Cloud offers advanced security features, such as data encryption and multi-factor authentication, to ensure that your data is secure.

Migration process

Migrating from Atlassian Server to Atlassian Cloud can be broken down into several steps:

 1. Pre-migration analysis: The first step in any migration process is to conduct a pre-migration analysis. This involves evaluating your current system to determine if it is compatible with Atlassian Cloud. During this stage, you will also identify any issues that may arise during the migration process.
 1. Planning: Once you’ve completed your pre-migration analysis, you’ll need to create a migration plan. This plan should include a timeline, a list of tasks to be completed, and a list of stakeholders who will be involved in the process.
 1. Data migration: The next step is to migrate your data from Atlassian Server to Atlassian Cloud. This can be done using a migration tool or by exporting your data from Atlassian Server and importing it into Atlassian Cloud.
 1. Configuration: After your data has been migrated, you’ll need to configure your Atlassian Cloud instance to ensure that it meets your business needs. This may involve setting up user accounts, configuring permissions, and customizing your instance to meet your specific requirements.
 1. Testing: Once your Atlassian Cloud instance has been configured, it’s important to test it thoroughly to ensure that it’s functioning as expected. This may involve testing workflows, integrations, and other functionalities.
 1. Go live: The final step in the migration process is to go live. This involves making your Atlassian Cloud instance available to users and ensuring that they have the necessary training and support to use it effectively.

Tips for a successful migration

Here are some tips to ensure a successful migration from Atlassian Server to Atlassian Cloud:

 • Plan ahead: A successful migration requires careful planning. Be sure to allocate enough time and resources for the migration process.
 • Communicate with stakeholders: Make sure that all stakeholders are aware of the migration and what to expect. This includes users, administrators, and any third-party vendors that may be involved.
 • Test thoroughly: It’s important to test your Atlassian Cloud instance before migrating your data to ensure that everything is working as expected. This includes testing any custom configurations or plugins that you have installed on your Atlassian Server instance.
 • Choose the right migration method: There are several migration methods available, including manual, automated, and hybrid approaches. Choose the method that best fits your organization’s needs and resources.
 • Prepare your data: Before migrating your data, make sure that it is clean and well-organized. This will help ensure a smooth migration process and prevent any data loss or corruption.
 • Train your team: Make sure that your team is familiar with Atlassian Cloud and its features before migration. This can help minimize any disruptions or downtime during the migration process.
 • Monitor the migration process: Keep a close eye on the migration process and be prepared to troubleshoot any issues that may arise. This includes monitoring performance, data integrity checks, and resolving any compatibility issues with other systems.
 • Overall, a successful migration from Atlassian Server to Atlassian Cloud requires careful planning, communication, testing, and preparation. By following these tips, you can help ensure a smooth transition and minimize any disruptions to your organization’s workflows.

Contact us to find out more how we can help you with migration.

2024-05-10

Wytworzenie w Jira procesu akceptacji raportów czasu pracy

Projekt został zrealizowany w odpowiedzi na potrzeby klienta z branży telekomunikacyjnej. Firma T-Mobile posiadała rozbudowaną i zróżnicowaną strukturę IT. Klient korzystał z różnych form zatrudnienia pracowników od umów o pracę, przez umowy B2B, po współpracę z firmami outsourcingowymi. Struktura organizacyjna klienta opierała się na zespołach dziedzinowych, tzw. tribe'ach, takich jak analitycy czy developerzy. Członkowie zespołów dziedzinowych angażowani byli nie tylko w wewnętrzne, ale i w zewnętrzne projekty, często kilka w jednym czasie. W ten sposób tworzono oddzielne zespoły projektowe z dodatkową hierarchią zlecania i odbierania prac. 
2024-05-10

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” – Wdrożenie usprawnień w zarządzaniu projektami i inicjatywami 

Głównym wyzwaniem dla TUW „TUW” była konieczność zbudowania wsparcia narzędziowego, które zapewniłoby pełną audytowalność działań w procesie wyboru tematów do realizacji i zarządzania nimi.  
2024-05-10

Wdrożenie systemu IdM PASK w PayPo  

Systemowe zarządzanie dostępem (z ang. access management) to kluczowy obszar, na który muszą zwrócić uwagę organizacje z branży technologii finansowych, takie jak PayPo. Firmy przetwarzające dane osobowe pracowników, kontrahentów i klientów muszą zagwarantować, że ich technologie zarządzania tożsamością i dostępem zapewniają odpowiedni poziom ochrony. Takie zadanie jest niezwykle trudne lub wręcz niemożliwe do realizacji bez odpowiednich narzędzi IdM/IAM. 
Migration from Server to Cloud
Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić Twoje doświadczenia. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na naszą Politykę ochrony danych.
Czytaj więcej